Profesjonalna obsługa w zakresie przygotowywania i prowadzenia postępowań przetargowych.

Zamówienia publiczne w Państwa Firmie
nie muszą być problemem

Ustawa Prawo zamówień publicznych jest aktem prawnym nakładającym na Zamawiającego wiele obowiązków ale zarazem daje mu wiele uprawnień. Umiejętnie, świadome i właściwe stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest gwarancją na osiągnięcie sukcesu przez Zamawiających jak i przez Wykonawców.

Poprawne przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie przeprowadzenie go nie jest zadaniem łatwym. Zamawiający w celu właściwego przeprowadzenia postępowania musi wykonać wiele czynności jakie nakłada na niego ustawa Pzp. Istotne jest zarówno profesjonalne przygotowanie postępowania poprzez szacowanie wartości zamówienia , opis przedmiotu zamówienia oraz także samo jego przeprowadzenie. Skorzystanie z doradztwa na każdym z etapów działań zamawiającego gwarantuje uniknięcie błędów skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych czy też naliczeniem korekty finansowej.

Z drugiej strony zaś prawidłowe przygotowanie oferty przetargowej przez Wykonawcę jest drogą do sukcesu i uzyskania zamówienia publicznego. Korzyścią z realizacji zamówienia publicznego poza oczekiwanym zyskiem jest także uzyskanie wiedzy i doświadczenia, które pomocne będą w kolejnych przetargach publicznych..

Mając na uwadze powyższe pragnę zaproponować Państwu stałą lub doraźną współpracę. Zapewniam profesjonalną obsługę podmiotów w zakresie Zamówień Publicznych zarówno po stronie Zamawiających jak i Wykonawców.

Ponadto prowadzimy szkolenia w zakresie zamówień publicznych w oparciu o autorskie programy szkoleniowe.

Usługi dla Zamawiających

kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
weryfikacja dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego
nadzór nad udzielanym przez Zamawiającego zamówieniem
ocena możliwości dokonania zmiany zawartej umowy
opracowanie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
udział w pracach Komisji Przetargowej w charakterze biegłego ds. zamówień
przygotowywanie opinii (np. nt. poprawności złożonych ofert)
kontrola wewnętrzna dokumentacji dotyczącej postępowania
przygotowanie odpowiedzi do złożonego odwołania
konsultacje
szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie zamówień publicznych

Usługi dla Wykonawców

analiza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień celem podjęcia działań interwencyjnych u Zamawiającego
sprawdzanie poprawności i kompletności przygotowanej oferty do przetargu

sporządzenie ekspertyzy dotyczącej badania i oceny ofert

konsultacje oraz inne czynności po stronie Wykonawcy związane z udziałem w przetargu
opracowanie odwołania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
reprezentacja Wykonawcy przed składem orzekającym Krajowej Izby Odwoławczej
szkolenia pracowników Wykonawcy w zakresie zamówień publicznych
uruchomienia kontroli u Zamawiającego

SZKOLENIA

Szkolenia
dla Zamawiających klasycznych, Zamawiających sektorowych
z zakresu zamówień publicznych 

Szkolenia
dla wykonawców

Szkolenia
dla pracowników
instytucji kontrolnych
z zakresu zamówień publicznych

Kontakt

Andrzej Łukaszewicz

POLSKI ZWIĄZEK RZECZOZNAWCÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

KONSULTANT 1104/KZP


Masz pytania? 

Zadzwoń

603-251-754

Napisz

andrzej.lukaszewicz@wp.pl

Sprawdź

facebook