Usługi dla zamawiających

 • kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • weryfikacja dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego
 • nadzór nad udzielanym przez Zamawiającego zamówieniem
 • ocena możliwości dokonania zmiany zawartej umowy
 • opracowanie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
 • udział w pracach Komisji Przetargowej w charakterze biegłego ds. zamówień
 • przygotowywanie opinii (np. nt. poprawności złożonych ofert)
 • konsultacje
 • przygotowanie odpowiedzi do złożonego odwołania
 • kontrola wewnętrzna dokumentacji dotyczącej postępowania
 • szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie zamówień publicznych
 • ------------ Design ------------ Agata Jaros ------------ jaros.agata@wp.pl ------------ 2009 ------------