Usługi dla Wykonawców

  • analiza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień celem podjęcia działań interwencyjnych u Zamawiającego
  • sprawdzanie poprawności i kompletności przygotowanej oferty do przetargu
  • sporządzenie ekspertyzy dotyczącej badania i oceny ofert
  • opracowanie odwołania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
  • uruchomienia kontroli u Zamawiającego
  • konsultacje oraz inne czynności po stronie Wykonawcy związane z udziałem w przetargu
  • reprezentacja Wykonawcy przed składem orzekającym Krajowej Izby Odwoławczej
  • szkolenia pracowników Wykonawcy w zakresie zamówień publicznych
  • ------------ Design ------------ Agata Jaros ------------ jaros.agata@wp.pl ------------ 2009 ------------