Zapraszam

Zapraszam Państwa do skorzystanie z profesjonalnej obsługi w zakresie przygotowywania jak i prowadzenia postępowań przetargowych.

Zamówienia publiczne w Państwa Firmie nie muszą być problemem.

Ustawa Prawo zamówień publicznych jest aktem prawnym nakładającym na Zamawiającego wiele obowiązków ale zarazem daje mu wiele uprawnień. Umiejętnie, świadome i właściwe stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest gwarancją na osiągnięcie sukcesu przez Zamawiających jak i przez Wykonawców.

Poprawne przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie przeprowadzenie go nie jest zadaniem łatwym. Zamawiający w celu właściwego przeprowadzenia postępowania musi wykonać wiele czynności jakie nakłada na niego ustawa Pzp. Istotne jest zarówno profesjonalne przygotowanie postępowania poprzez szacowanie wartości zamówienia , opis przedmiotu zamówienia oraz także samo jego przeprowadzenie. Skorzystanie z doradztwa na każdym z etapów działań zamawiającego gwarantuje uniknięcie błędów skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych czy też naliczeniem korekty finansowej.

Z drugiej strony zaś prawidłowe przygotowanie oferty przetargowej przez Wykonawcę jest drogą do sukcesu i uzyskania zamówienia publicznego. Korzyścią z realizacji zamówienia publicznego poza oczekiwanym zyskiem jest także uzyskanie wiedzy i doświadczenia, które pomocne będą w kolejnych przetargach publicznych.

Mając na uwadze powyższe pragnę zaproponować Państwu stałą lub doraźną współpracę. Zapewniamy profesjonalną obsługę podmiotów w zakresie Zamówień Publicznych zarówno po stronie Zamawiających jak i Wykonawców.

Ponadto prowadzimy szkolenia w zakresie zamówień publicznych w oparciu o autorskie programy szkoleniowe.

------------ Design ------------ Agata Jaros ------------ jaros.agata@wp.pl ------------ 2009 ------------